تحقیق و توسعه

شرکت در بخش تحقیق و توسعه فعالیت خود را برای تولید سایر املاح موجود در ماده معدنی آغاز نموده و در قدم اول با توجه به حضور املاح لیتیم در کانسنگ استخراجی، به تولید کربنات لیتیم و سپس در صورت ضرورت و امکان، به تولید فلز لیتیم می پردازد.