تولیدی

شرکت معدنی و صنعتی پتاس ایران،توسعه تولیدات را سر لوحه کار خود قرار داده است.با استخراج ماده معدنی کائینت و نصب کارخانه در سال ۱۳۹۳ تولید سولفات پتاسیم خود را آغاز خواهد نمود.عیار استاندارد سولفات پتاسیم با عیار ۵۱% پتاسیم و کلراید منیزیم به عنوان محصول جانبی در دستور کار شرکت قرار دارد.به عبارت دیگر تاسیس و ایجاد کارخانه تولید سولفات پتاسیم و کلراید منیزیم در نزدیکی معدن،جاییکه بتوان به آب شیرین دسترسی داشت از اهداف توسعه شرکت است.کار معدنی در گنبدهای نمکی نیز در آینده نزدیک از فعالیت های اکتشافی و استخراجی شرکت خواهد بود.