نظارت و ارزیابی

نظارت بر کلیه کارهای معدنی اعم از استخراج و اکتشاف و همچنین ارزیابی کارها به دقت انجام می گیرد.