بزرگداشت دکتر احمدزاده

بزرگداشت دکتر احمدزاده

بزرگداشت دکتر احمدزاده در اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی

در اولین کنفرانس ملی اکتشاف منابع زیرزمینی در دانشگاه صنعتی شاهرود بزرگداشت دکتر محمود  احمدزاده  هروی  برگزار شد.
در این مراسم از طرف انجمن زمین شناسی ایران لوح تقدیر به دکتر احمدزاده اهدا گردید.